Nyborg Subsite Default Logo 150Px

Krudtmagasinet

Krudtmagasinet er renoveret i oktober 2002 ved fondsmidler fra Augustinus Fonden.

Krudtmagasinet set fra nord
Krudtmagasinet set fra Nord

Nyborg Slot, der blev ødelagt under Svenskekrigene i 1650’erne, blev omdannet til et militært “arsenal”, der bl.a. rummede ammunition og mundering til brug i tilfælde af mobilisering.

Det gamle Østtårn var med sine 4 meter tykke mure velegnet til opbevaring af ammunition.

Af sikkerhedshensyn måtte ammunitionen fordeles på flere opbevaringssteder, og til det formål blev der bygget nedgravede ammunitionsdepoter på Dronningens og Kronprinsens Bastioner.

 

Indgang til krudtmagasinet
Indgang til krudtmagasinet

Ammunitionsdepotet eller Krudtmagasinet på Dronningens Bastion er opført i 1808 og er færdigrenoveret i oktober 2002 ved fondsmidler fra Augustinus Fonden.

Det blev dog kort tid efter opgivet som krudtmagasin pga. fugtproblemer og har i en årrække været anvendt til andre formål bl.a. kartoffelopbevaring, hvorfor det også lokalt kaldes kartoffelkælderen.

Renovering

Krudtmagasinets renovering er færdiggjort i oktober 2002.

Krudtmagasinet er opført i 1808 i Dronningens Bastion, men p.g.a. fugtproblemer blev det kun anvendt indtil 1812. En planlagt renovering i 1828 for at løse fugtproblemerne er tilsyneladende ikke gennemført.

Hele Krudtmagasinets hvælv blev frilagt for registrering af udluftsningskanalernes placering, som var skjulte samt for renovering af samme. Det havde ikke været muligt at fremskaffe gamle tegninger eller opmålinger, hvorfor det var med stor spænding, de blev frigravet.

Kanalerne er genetablerede med udmunding i det fri og inde i Krudtmagasinet er der nu frie åbninger, såvel over gulv som under for at skabe bedst mulig ventilation.

Hele fronten er muret om i Flensburgsten og ren kalkmørtel. Der er isat ny port med de gamle renoverede beslag.

I selve magasinet er der lagt et nyt egeplankegulv, og der er etableret belysning, så det fremover kan anvendes til udstillinger m.v.

Efter forskellige udsagn har magasinet efter fæstningens nedlæggelse i 1869 været anvendt til opbevaring af is, som om vinteren blev hentet fra Voldgraven. En drænledning nedlagt under gulvet efter Krudtmagasinets opførelse og endt brug tyder på, at udsagnet er rigtigt.

En donation fra Augustinus Fonden på 1,2 mio kroner muliggjorde renoveringen.

Af ingeniør K.H.Jensen

Krudtmagasinet i Dronningens Bastion

Indgang til Krudtmagasinet
Krudtmagasinet, gavl mod øst

I Dronningens Bastion ligger krudtmagasinet, som er et 3½ m x 11 m stort tøndehvælvet rum med en muret front. Tøndehvælvet er delvis nedgravet i bastionen og delvis overdækket med jord, hvorved det udefra markerer sig som en vold. Hvælvet er opmuret i gule Flensborgsten og dækket med en tynd cementpuds. Lufthuller i hvælvets sider og rummets bagvæg er tilmurede og overpudsede. Gulvet er i dag stampet, og der er ingen synlige spor efter evt. tidligere gulv.

Den murede front med indgang til rummet er opført af gule Flensborgsten med granitafdækning over to udkragede skifter. De fire øverste skifter er ommurede i cementmørtel.

Krudtmagasinet

Udsnit af tegning til krudtmagasinet i Dronningens Bastion, Beichmann, 1828. Nyborg Museum.

Døråbningen har udvendig muret fals og rundbuet stik. Enkelte stiksten er udskiftede. Over Stikket findes et 45 cm x 25 cm stor indmuret sandsten. 

Den mulige inskription er væk og stenen knækket. Det rustskadede jern har bevirket, at murværket er revnet.

Foran indgangen sidder en revledør af egetræ med håndsmedede båndhængsler på indmurede stabler. Døren har metalafdækning øverst. Bag døren er opsat en nyere trægitterlåge.

Nedgangen til magasinet sker ad to trin med granitforkanter flankeret af støttemure opført af kampesten fuget med delvis løsnet cement. Endnu voksende og allerede fældede store træer i umiddelbar nærhed af bygningen har skadet murværket.

Nordsiden af Krudtmagasinet

Nordsiden af Krudtmagasinet i Dronningens Bastion.
Bag fronten ses volden over magasinet.

Istandsættelse

Det tøndehvælvede rum eftergåes, revner udkradses, knækkede sten udskiftes, cementpuds og løst materiale fjernes og til slut berappes fladerne med kalkmørtel. Knækkede sten i fronten, og nyere stiksten over dør udskiftes med nye sten i farve og kvalitet som de eksisterende. Løse fuger og cementfuger udhugges og genopbygges med skrabfuge i kalkmørtel. Det tærede jern i udluftningshullet fjernes og der oplægges nyt galvaniseret jern i såvel formur som bagmur. Det tærede nederste stabel og hængelåsbeslag udhugges, hvorefter nye håndsmedede emner i samme udførelse indmures.

Døren nedtages og båndhængslerne afmonteres, repareres og rusbeskyttes. Ved genmontering benyttes håndsmedede bolte og alt malerbehandles.

Kampestensstøttemure nedtages og genopsættes, hvorefter der på bagsiden opfyldes med drænende materiale. Trin rettes op og bunden oprenses. Træer omkring krudtmagasinet fældes og stubbe fjernes.

Udsnit af tegning til krudtmagasinet

Udsnit af tegning til krudtmagasinet i Dronningens Bastion, Beichmann, 1828. Nyborg Museum.