Fondens vision

Fra idé til virkelighed.

Af fhv. borgmester, Niels V. Andersen.

Byrådet betragter renoveringen af Nyborg fæstningsanlæg som et værdifuldt bidrag til at sikre et betydeligt dansk fortidsminde, der fremhæver Nyborgs historiske status som fæstningsby.

Således lød en del af beslutningen på byrådsmødet 10. juni 1996, hvor byrådet godkendte Fæstningsfondens handlingsplan for 1. etape med renovering af Nyborg fæstningsanlæg.

Forinden denne beslutning havde der været et stort forarbejde. Allerede i 1988 drøftede undertegnede og afdelingsleder Per Nyegaard Olesen mulighederne for at iværksætte en renovering af fæstningens faste anlæg samt forbedre fæstningsanlæggets synlighed.

Drøftelserne resulterede i nedsættelse af en arbejdsgruppe bestående af Per Nyegaard Olesen og Jan Gandrup Jensen fra teknisk forvaltning, museumsinspektør Knud Hornbech, Knud Haugaard fra Lokalhistorisk Arkiv samt ingeniørerne Jørgen Rasmussen og K.H. Jensen fra Rambøll og Hannemann.

Arbejdsgruppens arbejde resulterede i januar 1991 i rapporten "Oplæg til renovering af Nyborg voldterræn".

Oplægget var forud tilsendt til orientering og høring til relevante myndigheder, ligesom oplægget blev tilstilet Udvalget for Teknik og Miljø.

For at hente yderligere inspiration til arbejdet foretoges i dagene 27.-29. juni 1991 en studietur til Holland til byerne Utrecht, Bourtange, Naarden og Heusden. Ud over arbejdsgruppen og undertegnede deltog Teknik- og Miljøudvalget samt få indbudte gæster.

I forlængelse af rejsen, samt efter yderligere arbejde med oplægget, besluttedes det at indbyde til offentligt møde om emnet.

Mødet afholdtes 2. oktober 1991 på Hotel Nyborg Strand med god deltagelse og megen debat. I denne periode gav planerne om Nyborg Fæstning anledning til en del debat i dagspressen.

Fra starten af var det opfattelsen, at renoveringen af Nyborg Fæstning ikke alene var en lokal opgave, men en opgave, som også måtte løses med midler udefra.

Efter nogen drøftelse besluttedes det at arbejde for oprettelse af »Fonden for Nyborg Fæstning«. Advokat Børge Thorbjørnsen ydede en stor indsats med udformningen af fundatsen.

På byrådsmødet 9. marts 1992 godkendte byrådet stiftelsen af Fæstningsfonden. Ligeledes godkendte byrådet på mødet 14. september 1992 at bevilge 500.000 kr. til fondens grundkapital, som i løbet af en periode skulle være 1 mio. kr.

På samme møde godkendtes fondsbestyrelsens sammensætning. Fondens stiftelse sattes til 1. januar 1993.

På byrådsmødet 14. december 1992 godkendtes den endeligt udformede fundats. Fondens første bestyrelse bestod af:

  • borgmester, Niels V. Andersen, formand - Nyborg byråd
  • advokat Børge Thorbjørnsen, næstformand - Chr. II's Gilde
  • rengøringsassistent Girly Winther, Nyborg Byråd
  • bankdirektør Mogens Lange, Turistforeningen
  • VVS-mester Johan Pohlmann, Foreningen f. By- og Landskabskultur
  • maskinmester Hugo Malling Larsen, Lokalhistorisk Arkiv
  • fhv. skoleinspektør Thomas Michelsen, Nyborg og Omegns Museer
  • afdelingsleder Per Nyegaard Olesen var fondens sekretær.

Ved kontakt til godsejer Erik Juel og generalløjtnant Kjeld Hillingsø i 1993-94 lykkedes det, efter et stort arbejde først og fremmest af Kjeld Hillingsø, at formå Prins Henrik til at blive fondens protektor.

Fonden kunne nu begynde sit egentlige udadvendte arbejde med at skaffe midler til fæstningens renovering.

I løbet af 1995-96 var der megen debat om renoveringsplanerne for Dronningens Bastion. For at fremme fondens arbejde stillede undertegnede følgende forslag, som byrådet vedtog på byrådsmødet 10. juni 1996.

Byrådet godkender i princippet Fonden for Nyborg Fæstnings handlingsplan for 1. etape omfattende 12 delprojekter. Byrådet giver sin tilslutning til at projekterne bringes til udførelse i takt med, at Fonden for Nyborg Fæstning fremskaffer økonomiske midler hertil.

Interessen for Nyborg fæstning er stor i disse år. På initiativ af Knud Haugaard skrev Bjørn Westerbeek Dahl bogen "Vor kongelige fæstning Nyborg", som blev udgivet i 1995. Bogen er værket om Nyborg fæstning.

Fra 1996 til nu er fondens planer for 1. etape i stor udstrækning realiseret. I den forbindelse vil jeg især takke fondens næstformand Mogens Lange for et særdeles kompetent og engageret arbejde for fonden, samt i årene til 2000 borgmestersekretær Else Kjeldsen for et flot arbejde med fondsansøgninger og afvikling af møder med repræsentanter for forskellige fonde. Til slut vil jeg håbe, at fonden får midler og mulighed for at virkeliggøre fondens to andre formål:

  • at gøre Nyborg Slot levende som det klenodie det er som en del af Danmarks historie gennem mere end 800 år
  • at udbrede kendskabet til Nyborgs unikke deltagelse i Danmarks historie gennem århundreder og til de personer, der knytter sig hertil.

 

Sidst opdateret 12. marts 2019