Renoveringen af Nyborg Fæstning

I 1990 opstod tanken om at renovere Nyborg Fæstning. Hvorledes kommer man fra idé til virkelighed?

Af udviklingschef Peter Dansholm 

Nyborg Fæstning

Nyborg har altid haft en strategisk vigtig betydning i forhold til at sikre samfærdslen over Storebælt. Nyborg Slot blev efter skriftlige kilder påbegyndt i 1172, og det udvidedes efterhånden og blev en af kongernes foretrukne residenser. Nyborg lå også midt i landet. Bekvemt at komme til med datidens foretrukne og mest sikre transportmiddel – skib. Først ved Kalmarunionen flyttedes regeringssædet til København.

Imellem slottet og Frue Kirke opstod middelalderbyen, der som alle købsteder var befæstet med grave og palisader. Efterhånden som krigskunsten og kanonerne udvikledes udvidedes fæstningsværkerne, så slot og by efterhånden blev omgivet af store jordfæstningsværker. I lange perioder blev fæstningen imidlertid forsømt, og når det virkelig gjaldt, som da den svenske Karl Gustav indtog Fyn i 1658, måtte fæstningen overgives uden kamp. Efter svenskekrigen udvidedes fæstningsværkerne betydeligt, og den endelige udstrækning fremgår af kortet fra 1860.

Fæstningen nedlægges

Nyborg blev nedlagt som fæstning i 1869, og Nyborg Kommune købte det tidligere fæstningsterræn af Krigsministeriet i 1871. Købstaden inden for voldene var dengang meget tæt bebygget, og i løbet af de næste 25 år blev store dele af voldene sløjfet, for at byen kunne vokse. I løbet af 1890-erne voksede modstanden mod yderligere sløjfning af fæstningen, og hele voldgraven omkring Nyborg og en del af de største voldanlæg mod nord og vest blev bevarede. På en del af fæstningsterrænet anlagdes et gasværk og Nyborgs første vandværk, og på Dronningens Bastion, som var den højeste, byggedes et vandtårn. I 1918 blev de tilbageværende dele af fæstningen fredet.

De næste 100 år henlå voldterrænet som et nærrekreativt areal omkring byen, terrænet groede til, og fæstningsanlægget blev sværere og sværere at erkende. De bestående bygningsværker fra den militære tid blev ikke vedligeholdt.

Fæstningsanlæggene bør bevares

På foranledning af vores daværende borgmester Niels V. Andersen drøftedes i 1990 mulighederne for at iværksætte en renovering af fæstningens resterende faste anlæg samt forbedre fæstningens synlighed, og det gav anledning til nedsættelse af en arbejdsgruppe, som i 1991 fremkom med et ”Oplæg til renovering af Nyborg Vold”. Rapporten blev fremlagt og drøftet på et offentligt møde med god deltagelse og megen debat i den efterfølgende periode.

Fra starten var det opfattelsen, at renoveringen af Nyborg Fæstning ikke alene var en lokal opgave, men en opgave, som også måtte løses med midler udefra. Efter nogen drøftelse besluttedes det at arbejde for oprettelse af ”Fonden for Nyborg Fæstning”. På et byrådsmøde sidst i 1992 blev stiftelsen af fonden godkendt, og byrådet indskød 0,5 mio. kr. i fonden, hvis grundkapital skulle være 1 mio. kr. Det lykkedes at få Hans Kongelige Højhed Prins Henrik til at blive protektor for fonden, og fonden kunne begynde sit udadvendte arbejde med at skaffe midler til fæstningens renovering.

Takket være en ihærdig indsats fra fæstningsfondens bestyrelse, og ikke mindst næstformanden bankdirektør Mogens Lange, er det lykkedes igennem årene at skaffe anselige midler til fæstningens renovering.

Renoveringen af fæstningen

I 1996 godkendte byrådet en handlingsplan for 1. etape omfattende 12 delprojekter. Byrådet gav tilslutning til at projekterne blev bragt til udførelse i takt med at ”Fonden for Nyborg Fæstning” fremskaffede de økonomiske midler.

Et af de første projekter fonden kastede sig over var en genopretning af konturerne af Dronningens Bastion. På Dronningens Bastion var der i 1890-erne opført et meget smukt vandtårn, som alle var enige om skulle bevares. Vandtårnet var ude af funktion, men det var jo også med til at fortælle en historie om, hvorledes byen havde udnyttet fæstningsterrænet. Vandtårnet er nu fredet, men fortsat ikke renoveret.

Ud over vandtårnet var der en mindre vandtank udført som en forhøjelse ved bastionens krone. Vandtanken var dækket med jord og en granittrappe førte op på højen, der tjente som et udsigtspunkt. Tanken skulle fjernes, hvis bastionens konturer skulle genskabes, men det viste sig at give anledning til megen lokal debat. Mange ældre nyborggensere havde øjensynligt romantiske ungdomsminder, der knyttede sig til udsigtshøjen, men ned kom den dog.

Efterfølgende er det gået slag i slag. Følgende anlæg er renoveret/genopført:

  • Dronningens Bastion er renoveret med de oprindelige konturer.
  • Et jorddækket krudtmagasin på Dronningens Bastion er totalrenoveret.
  • I mangel af gamle kanoner har vi fået støbt 4 stk. 18 punds kanoner model 1757 i Tjekkiet. Kanonrørene vejer hver 2.570 kg., og de hviler på nyfremstillede rapperter udført i kerneeg. Der saluteres 5-6 gange om året ved særligt festlige lejligheder fra Dronningens Bastion.
  • Nord- og Vestpoternen (udfaldsporte anlagt igennem hovedvoldene) er renoverede.
  • Den lave forvold fra Dronningens Bastion til Kongens Bastion (nedlagt) er genskabt og voldgravens profil på strækningen er genetableret.
  • Der er sket en væsentlig udtynding af træer og buske på voldterrænet – på det seneste godt hjulpet af elmesygen – således at væsentlige dele af fæstningsvolden er frilagt.
  • I 2004 renoveres de bestående dele af Prins Carls Bastion, der ligger ved indkørslen fra Odense.
  • Alle disse arbejder er væsentligst udført for donationer fra forskellige fonde. Fæstningsfonden har mange andre projekter på ønskesedlen, men kommer tid kommer råd.

Samarbejde

Det er en kilde til stor inspiration, at fæstningsbyerne København, Nyborg og Fredericia har fundet sammen i et samarbejde. Hvert år arrangerer de deltagende fæstningsbyer på skift et besøg hos hinanden eller en studietur om et relevant emne. De gensidige besøg giver gode kontakter og mulighed for at formidle viden om konkrete forhold og løsning af problemer. Blandt andet er der i samarbejde mellem byerne udarbejdet en fælles turistbrochure om fæstningerne. I år står Nyborg for arrangementet, og vi har planlagt en tur til Karlskrona og Kalmar.