Varmings tegnestues istandsættelsesforslag

Krudtmagasinet i Dronningens Bastion.

Varmings tegning
Krudtmagasinet, gavl mod øst

I Dronningens Bastion ligger krudtmagasinet, som er et 3½ m x 11 m stort tøndehvælvet rum med en muret front. Tøndehvælvet er delvis nedgravet i bastionen og delvis overdækket med jord, hvorved det udefra markerer sig som en vold. Hvælvet er opmuret i gule Flensborgsten og dækket med en tynd cementpuds. Lufthuller i hvælvets sider og rummets bagvæg er tilmurede og overpudsede. Gulvet er i dag stampet, og der er ingen synlige spor efter evt. tidligere gulv.

Den murede front med indgang til rummet er opført af gule Flensborgsten med granitafdækning over to udkragede skifter. De fire øverste skifter er ommurede i cementmørtel.

Krudtmagasinet

Udsnit af tegning til krudtmagasinet i Dronningens Bastion, Beichmann, 1828. Nyborg Museum.

Døråbningen har udvendig muret fals og rundbuet stik. Enkelte stiksten er udskiftede. Over Stikket findes et 45 cm x 25 cm stor indmuret sandsten. 

Den mulige inskription er væk og stenen knækket. Det rustskadede jern har bevirket, at murværket er revnet.

Foran indgangen sidder en revledør af egetræ med håndsmedede båndhængsler på indmurede stabler. Døren har metalafdækning øverst. Bag døren er opsat en nyere trægitterlåge.

Nedgangen til magasinet sker ad to trin med granitforkanter flankeret af støttemure opført af kampesten fuget med delvis løsnet cement. Endnu voksende og allerede fældede store træer i umiddelbar nærhed af bygningen har skadet murværket.

 Krudstmagasinet tegnet fra nord
Nordsiden af Krudtmagasinet i Dronningens Bastion.
Bag fronten ses volden over magasinet.

Istandsættelse:

Det tøndehvælvede rum eftergåes, revner udkradses, knækkede sten udskiftes, cementpuds og løst materiale fjernes og til slut berappes fladerne med kalkmørtel. Knækkede sten i fronten, og nyere stiksten over dør udskiftes med nye sten i farve og kvalitet som de eksisterende. Løse fuger og cementfuger udhugges og genopbygges med skrabfuge i kalkmørtel. Det tærede jern i udluftningshullet fjernes og der oplægges nyt galvaniseret jern i såvel formur som bagmur. Det tærede nederste stabel og hængelåsbeslag udhugges, hvorefter nye håndsmedede emner i samme udførelse indmures.

Døren nedtages og båndhængslerne afmonteres, repareres og rusbeskyttes. Ved genmontering benyttes håndsmedede bolte og alt malerbehandles.

Kampestensstøttemure nedtages og genopsættes, hvorefter der på bagsiden opfyldes med drænende materiale. Trin rettes op og bunden oprenses. Træer omkring krudtmagasinet fældes og stubbe fjernes.

 

Tegning 

Udsnit af tegning til krudtmagasinet i Dronningens Bastion, Beichmann, 1828. Nyborg Museum.

Sidst opdateret 01. juli 2019